POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI FIT CONNECT

Dla realizacji zasad informowania o przetwarzaniu Danych Osobowych przez firmę FIT CONNECT sp. z o.o. i na jej potrzeby w ramach funkcjonowania Aplikacji , została przez nią stworzona niniejsza Polityka Prywatności.

Definicje:

Administrator Danych Osobowych (ADO) – to jednocześnie właściciel Aplikacji tj. FIT CONNECT sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, 0000866208 NIP: 9542819623 z siedzibą w Katowicach , który świadczy usługi drogą elektroniczną jak również przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika w ramach subskrypcji Aplikacji w określonych państwach i na ich terytorium.

Aplikacja – jest to mobilna aplikacja, której nazwa brzmi: Fit Connect, której twórcą jest FIT CONNECT sp. z o.o. , promująca treści nawiązujące do aktywności fizycznej i propagująca kulturę sposobu życia w duchu zdrowia.

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i która działa jako konsument w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inny podmiot korzystający z Aplikacji.

Przetwarzanie danych osobowych – to dokonywanie czynności polegających na gromadzeniu , przechowywaniu, usuwaniu, udostępnianiu i modyfikowaniu danych.

Dane osobowe – to wszystkie informacje, które pozwalają zidentyfikować, bądź przewidują możliwość identyfikacji osoby fizycznej. Zgoda osoby, którą obejmują dane – to wyraźne i świadome oświadczenie woli osoby, której dane dotyczą, potwierdzają wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

Profilowanie – to czynność zautomatyzowana przetwarzania danych osobowych. Dane te są wykorzystywane do indywidualizacji i określeniu kryterium danej osoby fizycznej i jej osobistych preferencji dotyczącej indywidualnego planu pracy i jej przełożenia się na późniejsze efekty, sytuacji ekonomicznej i materialnej, oceny stanu zdrowia, hobby, zainteresowań i zajęć, oceny wiarygodności i określenia lokalizacji.

Urządzenie – to urządzenie elektroniczne , które bezpośrednio łączy Użytkownika z dostępem do Aplikacji.

Cookies – są danymi informatycznymi, co oznacza pliki tekstowe , które zapisują się i gromadzą na urządzeniach, za pomocą których dany Użytkownik korzysta z Aplikacji.

1. Przetwarzanie danych osobowych.

a) FIT CONNECT sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie prawem powszechnie obowiązującym.

b) Obowiązująca Polityka Prywatności przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

c) Gromadzone informacje o Użytkowniku przetwarzane są za pomocą Aplikacji oraz innych form przekazywanych drogą elektroniczną należących do Administratora.

2. Sposób Administrowania Danymi.

a) Użytkownik przekazuje swoje dane dobrowolnie i ma prawo do ich wglądu, aktualizacji ich ma prawo zażądać usunięcia tych danych jeśli zostały zgromadzone z naruszeniem prawa.

b) Przetwarzane dane osobowe są zgodne z obowiązującym prawem, mają na celu ochronę i przejrzystość informacji, a Administrator Danych gromadzi je w prawnie uzasadnionym celu, ograniczając się jedynie do podejmowania niezbędnych do osiągnięcia tego celu czynności.

c) Administrator na żądanie Użytkownika uaktualniania dane, usuwa zaś te które są zbędne.

3. Gromadzenie i Przetwarzanie Danych Osobowych.

Dane Osobowe mogą być gromadzone, a sposób ich przetwarzania może przybierać formy takie jak:

a) kontakt e-mail, telefon i inne narzędzia do komunikacji oraz dostarczanie danych osobowych przez partnerów FIT CONNECT sp. z o.o.

b) gromadzenie danych o Użytkowniku wykorzystując „ciasteczka Cookies”,

c) poprzez realizację produktów i usług zamawianych online w Aplikacji,

d) wysyłanie zapytań z wykorzystaniem formularza kontaktowego

4. Zasady Bezpieczeństwa.

Dla zachowania ZASAD BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. FIT CONNECT nie podejmie nigdy prób kontaktu w celu uzyskania informacji o danych bankowych. Administrator w celu świadczenia wysokiej jakości usług przetwarza dane, działając w interesie i ochrony danych – dla podjęcia niezbędnych działań marketingowych jak również:

a) dla zabezpieczenia interesów i dochodzonych roszczeń oraz należnych praw,

b) dla dopasowania poszczególnych oferowanych usług bazując na aktywności Użytkownika.

c) w zakresie profilowania ,[ Profilowanie – to czynność zautomatyzowana przetwarzania danych osobowych. Dane te są wykorzystywane do
indywidualizacji i określeniu kryterium danej osoby fizycznej i jej osobistych preferencji dotyczącej indywidualnego planu pracy i jej przełożenia się na późniejsze efekty, sytuacji ekonomicznej i materialnej, oceny stanu zdrowia, hobby, zainteresowań i zajęć, oceny wiarygodności i określenia lokalizacji].

Administrator oświadcza, że w pkt. 4 opiera się na:

a) zgodzie na Przetwarzaniu Danych Osobowych

b) działając wraz z odrębnym oświadczeniem przez Użytkownika, dane osobowe mogą być również przetwarzane dla celów marketingowych i promowania produktów i usług własnych Administratora, takich jak:

  • możliwości przesyłania Użytkownikowi wszelkich informacji marketingowych i powiadomień przez Administratora,
  • możliwości przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych,
  • marketingowych i powiadomień za pomocą bramki SMS i kontakt e-mail,

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w tym zakresie.

5. Udostępnianie Danych Osobowych Podmiotom Trzecim w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zawartej transakcji

Administrator Danych ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom trzecim. Są to odbiorcy danych na podstawie art. 4 pkt 9 RODO z zastrzeżeniem poniższych warunków:

a) jest to zgodne z ochroną i poufnością ochrony Danych Osobowych zgodne z wymaganiami niniejszej polityki Prywatności

b) złożyła zgodnie z prawem oświadczenie woli o przekazaniu Danych Osobowych zgodne z Dyrektywą o Ochronie Danych Osobowych.

6. Prawo Osobistego Dostępu do Danych Osobowych

Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez gdy umowa obowiązuje, a po jej upływie tylko i wyłącznie gdy okres ten jest niezbędny do:

a) zwrotów i reklamacji,

b) zabezpieczenia oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora,

c) realizacji obowiązków prawnych przez Administratora.

7. Prawa Użytkownika, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora

a) prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych , wyrażenia woli na ich przetwarzanie,

b) prawo dostępu do rzetelnej informacji,

c) prawo do aktualizacji danych,

d) prawo oraz żądania usunięcia danych, jeśli Użytkownik zauważy fakt, iż dane są błędne lub wymagają uzupełnienia,

e) prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych:

  • w zakresie odpowiadającym kwestionowaniu prawdziwości danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić ich wiarygodność,
  • gdy dane te są niezgodne z prawem , a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ich ograniczenia,
  • w sytuacji, gdy nie ma konieczności ich przetwarzania, lecz służą do ustalenia, dochodzenia, obrony i zabezpieczenia roszczeń.

f) prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi tj. prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do kwestionowania przetwarzania danych, włączając w to profilowanie gdy istnieje uzasadniony interes Administratora , bądź w sytuacji przetwarzaniu danych dla celów reklamowych i informacyjnych,

h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub w miejscu gdzie skutek naruszenia RODO nastąpił lub mógł nastąpić.

8. Kontakt Użytkownika z Administratorem

a) wszelkie informacje i odpowiedzi na żądanie Użytkownika Administrator udzieli w formie elektronicznej na adres e-mailowy Użytkownika, z którego Użytkownik zapytanie wysłał, w zakreślonym terminie 14 dni od dnia otrzymania zapytania.

b) Administrator zastrzega możliwość przedłużenia terminu o 30 dni kalendarzowych, biorąc pod uwagę stopień zawiłości problemu i zobowiązuje się o tym fakcie powiadomić Użytkownika.

c) Administrator, w sytuacji gdy wymaga tego charakter sprawy, a w szczególności stopień jej zawiłości:

  • pobrać opłatę odpowiadającą opłacie administracyjnej za poniesione przez niego koszty udzielenia informacji,
  • do odmowy podjęcia działań – uzasadniając z jakiej przyczyny ta odmowa nastąpiła.

9. Wykorzystanie „ciasteczek” (Cookies)

a) niniejsza Aplikacja korzysta z plików Cookies – są to dane informatyczne, pliki tekstowe, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi na terytorium państwa w którym działa Administrator.

b) Administrator zastrzega możliwość zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

c) Administrator nie ma obowiązku informacji o tym fakcie, a zmiany te obowiązują wraz z momentem opublikowania i aktualizacji w Aplikacji.